33%

Sondaj Biznis Miami Beach 2024 (V2)

Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.
Satisfaksyon ak Sèvis Vil la
[ idbkp ]
414
[ IPGL ]
Location data from IP:
[ Q1 ]
Satisfaksyon avèk Sèvis Vil la. W ap jwenn sèvis minisipal Vil Miami Beach la bay nan lis anba a. Tanpri evalye chak sèvis pandan w ap fè yon wonn sou nimewo adwat la ki koresponn ak evalyasyon w lan.
01. Pwòpte nan lari yo toupre biznis ou
02. Pwòpte nan kanal/dlo yo
03. Kondisyon twotwa yo (kèk oswa pa gen okenn fant)
04. Kondisyon lari yo
05. Ekleraj lari
06. Sistèm tren limyè Miami Beach
07. Sèvis Bis Konte Miami-Dade
08. Aparans ak antretyen bilding piblik vil la
09. Antretyen nan plas yo
10. Antretyen peyizaj nan dwa pasaj lari/espas piblik vil la
11. Kalite plaj yo an jeneral
12. Koleksyon fatra/fatra
13. Sèvis lapolis yo
14. Sèvis medikal ijans yo
15. Sèvis ponpye yo
16. Sèvis sekou nan lanmè/sèvis patwouy plaj yo
17. Efò preparasyon ijans vil la/siklòn lan
18. Efò pou konbat sitiyasyon sanzabri
19. Efò pou jere drenaj tanpèt ak inondasyon
20. Fyabilite nan dlo (bwè) potab
21. Fyabilite nan sèvis egou (dlo ize) yo
22. Kalite sèvis kliyan
23. Efò vil la pou kenbe biznis yo enfòme
[ Q2 ]
Ki SENK nan Sèvis Vil la ki nan lis pi wo a ou panse ki pi enpòtan pou Vil la bay?
[ Q3 ]
Èske w panse Miami Beach Convention Center kontribye pozitivman nan valè jeneral biznis nan Miami Beach?
[ Q3a ]
Pandan mwa mas la, ki kalite pwogramasyon ki ta konplete kominote biznis la?
[ Q4 ]
Èske ou panse nivo ak karaktè Touris Miami Beach ajoute valè nan kominote biznis la?
[ Q4x9 ]
Tanpri eksplike: